همه بودند، زن و مرد،پیر و جوان و کودک ...
دیروز فیلمی را نشان دادند که قاتلی را در میدان شهری به دار آویختند !
حاضران فریاد شادی سر دادند !
همگی شاد بودند از قربانی شدن قاتلی که به ظاهر قاتل بود اما او فدا شد تا خونخواری به زندگی خود ادامه دهد و هر روزش را با نقشه ی قتل یکی 
آغاز و با خون همان فرد تمام کند  ... آری مردم شاد بودند و دست میزدند و زنان کل می کشیدند !پ.ن : واقعا چرا صحنه ی قتل این و اون رو ضبط میکنن و بعدشم پخش میکنن ... درسته منم اون فیلم 
رو دیدم اما من اولا که نمیدونسیتم محتوای اون فیلم چیه و بعدشم وقتی پلی کردم نتونستم جلوی 
خودمو بگیرم که نگاه نکنم اونقدر اون صحنه ها وحشتناک بود که حتی نمیتونستم  پلک بزنم ...

پ.ن:خداییی یه عده چرا یه کامنتای میدن که فقط اعصاب آدمو خرد میکنه ؟! صبح پاشدم با دیدن بعضی 
از کامنتا اونقدر اعصابم خرد شد که کلا پست رو حذف کردم ! خب شما که زحمت میکشین و کامنت میدین حداقلش کامنتی بدین که با موضوع همخوانی داشته باشه و ... 

تلخ ماندم، تلخ

دیو از پنجره سر بیرون کرد.

از دهانش

بوی خون می آمد...