خوشبختی یعنی:


زنگ بزنی خونه ی آبجی دختریم بزرگ !!! و بعد صدای پر انرژی یه بزرگ مرد کوچک رو بشنوی که اول از همه حالت رو میپرسه و بعدم آمار میگیره که فلانی کجاست و چی کار میکنه وقتی هم که مامانش میخواد تلفن رو ازش بگیره مقاومت میکنه و تو هم که میگی گوشی رو بده به مامانت بغض میکنه و تو اینو از صداش میفهمی ... 


خوشبختی یعنی:


هر جا که میبینه تو رو براش فرقی نداره که کجایی محکم میپره بغلت و تا میتونه میبوستت و صورت رو تفی میکنه و انواع اشکال هندسی رو روی صورتت پیاده میکنه ...


خوشبختی یعنی:


دستای کوچیکش که وقتی داری برای درگذشت عزیزت گریه میکنی میاد و اشکات رو پاک میکنه ...

وقتی خیلی گریه میکنی اونم گریه میکنه اما خیلی زود آروم میشه و اونقدر سر به سرت میذاره تا دیگه گریه نکنی ...


خوشبختی یعنی:


بهت میگه مگه تو درس نداری؟؟؟

به مامانی بگم درس نمیخونی گریه میکنی ؟؟؟

منتظر نمی مونه زودی میره لو میده و با خوشحالی برمیگرده جوری که انگار خوشمزه ترین خوراکی رو بهش دادن ...


خوشبختی یعنی:


همین بچه ... 

یعنی همین روزای باهم بودن ...

خوشبختی یعنی ببین خوشبختیات رو ...

مگه نه ؟؟؟