ببین وقتی باهام بحث بی خود میکنی و جواب نمیدونم،

وقتی که این بحث رو طولانی می کنی و چرت و پرت میگی و خودتم می فهمی که اشتباهت بیشتر 

از من بوده خواهش میکنم همون لحظه شروع به توجیح کردن خودت و توضیح دادن و عذر خواهی نکن ...

اینو بفهم که من وقتی اعصابم خراب شده نباید حرفی از عذر خواهی یا توجیح بزنی باید بی حرف بری و پیشم نباشی!

من اول باید تو ذهنم باهات دعوا کنم، بعدش باید با خودم دعوا کنم و حرف بزنم، تا اینکه از گفته ها و 

نگفته ها و قضاوتم پشیمون بشم من فقط میخام که خودم آروم بشم همین، بعدش بیا سراغم چون

اگه همون لحظه عذر خواهی کنی جری تر میشم، آشوب میشم و باهات بحث میکنم و هیچوقت ازت 

عذرخواهی نمیکنم ...

بزار منم عذر خواهی کنم چون اگه نزاری من تا مدت ها تو دلم با خودم و تو دعوا میکنم و تا یه مدتی 

باهات حرف نمیزنم ...

منو عصبی نکن ...