عروس


+ خواهر زداه ی هنرمندم منو کشید که عروس شدم ^ــــــ^

البته بچه های خونه ! می فرمایند که خیلی عروس جلفی و رنگی رنگی هستی :| 

آبجیش بهش میگه پس داماد کو ؟! میگه خاله دختریم !!! پا شده برقصه دامادا که بلد نیستن برقصن دیی: خلاصه آقا مبارکم باشه دییی:

++ عنوان هم که بعدا یادم  افتاد آهنگ چشات مهرنوشه :)