یه سی شهریور دیگه هم گذشت و نوزدهمین شمع هم خاموش شد ...