گریه میکرد که قبول نشده با اینکه درصدهاش بهتر بودن راست میگه سهمیه هایی که به فرزندان ایثارگر وفلان و بسان دادن و هر سال هم زیاد مبشه داره بقیه رو نابود میکنه!
نمیدونم کی قراره از دست این همه بی عدالتی و فلان راحت بشیم؟! اینا همش از پایه خراب و کجه!!!!